PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ
  LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA PRAHA-RUZYNĚ

  I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Parkoviště pro zákazníkyje zřízeno na pozemku VÚRV Praha 6. Provozovatelem parkoviště je Parstav s.r.o. ,
  IČ 256 94 570, DIČ CZ 256 94 570. (dále jen provozovatel).
 2. Na parkovišti je zřízeno a provozováno 250 placených parkovacích stání. Provozovatel je oprávněn kdykoliv omezit parkovací kapacitu nebo provozní dobu parkoviště, případně parkoviště pro uživatele zcela uzavřít.
 3. Na parkovišti jsou vyhrazena 2 místa pro vozidla handicapovaných osob.
 4. Parkoviště je určeno k parkování osobních automobilů a motocyklů (dále uživatelé). Uživatelem se rozumí dopravní prostředky a osoby, které vjely nebo vstoupily do prostoru parkoviště.
 5. Uživatelé se při používání parkoviště řídí Provozním řádem parkoviště.
 6. Parkoviště je provozováno jako hlídané placené stání s celoročním provozem.
 7. Při vjezdu na parkoviště je každý návštěvník povinenn se registrovat u stalé služby v kanceláři parkoviště.
 8. Parkoviště je určeno pro vjezd a parkování osobních automobilů, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a jednostopých vozidel (dále jen vozidla). Vozidla musí mít platnou registrační značku
  a jejich technický stav musí vyhovovat příslušným právním předpisům.
 9. Na parkoviště nesmí vjíždět vozidla s přívěsnými vozíky,bez souhlasu stálé šlužby parkoviště.
 10. Na parkovišti platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Uživatelé jsou povinni dbát v prostoru parkoviště na bezpečnost a plynulost provozu, řídit se výstražnými nápisy a značkami a přizpůsobit svou jízdu aktuálním podmínkám provozu parkoviště. Příjezdové a odjezdové komunikace jsou uživatelé povinni udržovat volné pro ostatní uživatele parkoviště.
 11. Rychlost jízdy v prostoru parkoviště je maximálně 10 km/hod., platí zde přednost
 12. jízdy zprava.
 13. Uživatelé parkoviště jsou povinni uposlechnout pokynů zástupce provozovatele (členů ostrahy objektu) anebo pověřených zaměstnanců provozovatele.

  II. PROVOZNÍ DOBA PARKOVIŠTĚ

 1. Provozní doba parkoviště pro uživatele je každý den v týdnu 24 hod. denně.

  III. PARKOVACÍ POPLATEK
 1. Parkovací poplatek stanovuje provozovatel.
 2. Od platby parkovacího poplatku nejsou osvobozena vozidla žádných uživatelů .
 3. Jednotný parkovací poplatek za jedno vozidlo (osobní automobil i motocykl) je stanoven platným ceníkem parkoiště.
 4. Nejkratší doba placeného parkovného je 60 minut. Nejdelší doba placeného stání není omezena.
 5. Parkovací lístek, s uvedením času vjezdu na parkoviště je uživateli vydán obsluhou parkoviště,při vjezdu na parkoviště. Parkovací lístek si řidič ponechá u sebe, nebo si jej ponechá ve vozidle
 6. Příslušný parkovací poplatek je uživatel povinnen uhradit bezprostředně po příjezdu na parkoviště.
 7. Uživatel při dlouhodobém smluvním parkování může uhradit poplatek i fakturou. Pro platbu
 8. parkovného lze pouze použít mince i bankovky české národní měny.
 9. Službu konající pověřený pracovník provozovatele parkoviště vydá daňový doklad.
 10. Po ukončení parkovní má uživatel 10 min. na opuštění prostoru parkoviště.
 11. V případě, že uživatel ztratí parkovací lístek, je toto neprodleně povinen nahlásit členům ostrahy provozovatele (osobně na služební vrátnici objektu parkoviště).Pracovníkem parkoviště je vydán náhradní parkovací lístek(kopie).

  IV. VJEZD A VÝJEZD NA PARKOVIŠTĚ
 1. Vjezd na parkoviště:
  a) Před vjezdem do parkoviště je řidič informován pověřeným pracovníkem provozovatele o tom, zda
  jsou na parkovišti volná parkovací místa, nebo zda je parkoviště obsazeno.
  b) Uživatel zastaví vozidlo před kanceláří provozovatele,obsluhou bude informován o místu svého rezervovaného parkovacího místa.
  c) Po vjezdu na parkoviště uživatel zaparkuje vozidlo na pro něj vyhrazeném parkovacím místě.
  Řidič uschová parkovací lístek z důvodu provedení platby
  parkovného v pokladně kanceláře parkoviště bezprostředně před odjezdem na letiště.

 2. Výjezd z parkoviště
  a) Před odjezdem zaplatí uživatel po příchodu na parkoviště parkovací poplatek
  v kanceláři provozovatele,neučinil-li tak již při vjezdu na parkoviště.
  b) Po zaplacení parkovacího poplatku má uživatel 15 min. na výjezd z parkoviště.

  V. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
 1. Odpovědnost za škodu na vozidle a jeho příslušenství odstaveném na parkovišti
  a způsobeném třetí osobou neodpovídá provozovatel parkoviště.
 2. Škody vzniklé na vozidle a na jeho příslušenství odstaveném na parkovišti, je uživatel povinen oznámit neprodleně po zjištění, nejpozději však před opuštěním parkoviště pracovníkům ostrahy provozovatele.
 3. Uživatel odpovídá za škodu, kterou v důsledku porušení smluvních povinností nebo povinností stanovených právními předpisy či tímto Provozním řádem způsobí provozovateli parkoviště nebo jiné osobě.

  VI. POVINNOST UŽIVATELŮ
 1. Na ploše parkoviště je uživatelům parkoviště zakázáno:
  a) Provádění jakékoliv údržby a oprav vozidel včetně jejich čištění.
  b) Manipulovat s pohonnými hmotami a oleji.
  c) Kouřit a používat otevřený oheň,mimo vyhrazená místa,označená provozovatelem.
  d) Odkládat jakékoliv předměty, znečišťovat plochy odpadky, včetně úniku provozních kapalin z vozidla.
  e) Ponechávat osoby, zvířata a cennosti v zaparkovaných vozidlech.
  f) Při odchodu a příchodu na parkoviště se pohybovat mimo vyznačené komunikace pro chodce.
  g) Ponechávat volně pobíhat zvířata (např. psy bez vodítka, náhubku).
  h) Pohybovat se po parkovišti na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách nebo na jiných prostředcích (např. motokárách atp.).
  i) Pohybovat se po parkovišti v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek snižujících pozornost.
  j) Odstavovat zavazadla mimo vyznačené místo
  k) Provozovat na parkovišti stánkový nebo pochůzkový prodej, provádět dealerské činnosti a veškeré činnosti politického, shromažďovacího či manifestačního charakteru včetně dobročinných akcí.
  l) Umisťovat na parkovišti nebo ploty letáky, transparenty, hesla, výzvy apod. a to
  i připevněných na karoserie parkujících vozidel.
  m) Používat zde zábavnou pyrotechniku.
  n) Poškozovat zaparkovaná vozidla.
  o) Žebrat, provádět jakékoli taneční, eskamotérské, hudební nebo pěvecké produkce, provozovat jakékoli další zábavní aktivity, včetně sázek, loterii nebo hazardních her.
  p) Poškozovat zařízení, plochy a ostatní příslušenství parkoviště.
 2. Uživatelé jsou povinni dohlížet na pohyb a bezpečnost dětí, které se s nimi v prostoru parkoviště nacházejí.
 3. Uživatelé jsou povinni při odchodu z parkoviště anebo při příchodu používat pouze komunikace vyznačené pro chodce.
 4. Před opuštěním zaparkovaného vozidla je uživatel povinen vozidlo řádně uzamknout a zabezpečit proti odcizení.
 5. Uživatelé jsou povinni parkovat s vozidly přesně na vyznačených parkovacích stáních. Pokud uživatel tuto povinnost poruší a zamezí tak využití dalšího stání, je povinen uhradit smluvní pokutu provozovateli ve výši ceny tohoto stání v souladu s článkem III. tohoto Provozního řádu. Provozovatel má právo omezit uživatele technickým prostředkem - tzv. botičkou, až do doby úplné úhrady těchto nákladů. Smluvní pokutou není nikterak dotčeno právo provozovatele na náhradu škody vzniklé provozovateli v plném rozsahu.
 6. Pokud uživatel poruší povinnosti vyplývající z tohoto Provozního řádu parkoviště, nebo je-li to nutné pro ochranu důležitých práv provozovatele, je provozovatel oprávněn přijmout opatření, aby umožnil ostatním uživatelům provozovatele řádně užívat služby parkoviště, nebo aby ochránil svá práva na úhradu plateb.
 7. Uživatelé jsou povinni respektovat všechny pokyny a upozornění provozovatele při pohybu v prostoru parkoviště, zejména v prostoru vstupu a východu.

  VII. ZÁVADY
  V případě dopravní nehody, poškození majetku provozovatele či jakékoliv závady nebo při zjištění jiné závady, nebo jiných částech parkoviště, kontaktuje uživatel členy ostrahy provozovatele, který je vpravo od vjezdu, nebo telefonicky tel. 776 488 558. Ostraha objektu provozovatele přivolá pověřené zaměstnance provozovatele. Mimo pracovní dobu řeší ostraha provozovatele problém s uživatelem samostatně

  VIII. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Provozní řád parkoviště jsou povinni dodržovat všichni uživatelé parkoviště.
 2. Provozní řád parkoviště bude viditelným způsobem umístěn uvnitř parkoviště u kanceláře provozovatele a v prostoru vjezdu do parkoviště.
 3. Provozní řád parkoviště nabývá účinnosti dnem 12. dubna 2013.

  V Praze dne 12. dubna 2013


  Roman Bejšovec
  jednatel společnosti

  Provozovatel:
  PARSTAV s.r.o.
  Klecany 489
  250 67
  IČO: 256 94 570
  DIČ: CZ 256 94 570